LLU ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kurā īsteno bakalaura, maģistra, doktora un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību. Universitāte darbojas, lai saglabātu, izkoptu, pētītu un nodotu nākamajām paaudzēm visu vērtīgo, ko laukiem devusi un var dot latviešu tauta.

Tās uzdevums ir gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs, veikt zinātnisko darbību kā arī organizēt speciālistu tālākizglītošanu un pārkvalificēšanos. LLU atbalsta izcilus pētniekus, akadēmisko personālu un studējošos, veicina to iekļaušanos pasaules akadēmiskajos procesos.

LLU misija – veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai.

LLU vīzija – kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā.

Augstskolas darbību nosaka tās Satversme. Lauksaimniecības nozares politika un informācija, kas saistīta ar Eiropas Savienību, lasāma Zemkopības ministrijas mājas lapā.

Kontakti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes adrese:
Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV-3001, Latvijā
Tālr: 63022584
Fakss: 63027238
E-pasts: rektors@llu.lv
Web: www.llu.lv